Projekty UE

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie „BK SIATMET” Bogdan Koper.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.05.2017- 30.04.2018
Całkowita wartość projektu: 3 874 500,00 zł
Kwota dofinansowania projektu: 2 205 000,00 zł

W dniu 09.08.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie „BK SIATMET” Bogdan Koper w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach.

Projekt polega na stworzeniu laboratorium B+R w firmie „BK SIATMET” Bogdan Koper. W jego ramach zrealizowane zostanie 1 zadanie polegające na zakupie nowych środków trwałych (aparatury badawczej oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń). W wyniku realizacji projektu powstanie laboratorium świadczące kompleksowe usługi badawcze z zakresu materiałoznawstwa (wytrzymałość, jakość) prefabrykatów stosowanych w branży budowlanej.